Stem van families in Vlaanderen en Brussel

Familievertegenwoordiging

Familie-ervaringsdeskundigen bevorderen de familiereflex

Er bestaat al een zekere traditie om de ervaringsdeskundigheid van patiënten in te zetten om bestaande zorgpraktijken herstelgericht uit te bouwen. Dankzij de inbreng van ervaringsdeskundigen ontwikkelen professionele hulpverleners vaardigheden om patiënten te ondersteunen om eigen doelen na te streven.
Ook de ervaring van naastbetrokkenen is erg waardevol bij de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg.
Similes vormt haar eigen vrijwilligers tot familie-ervaringsdeskundigen. Dit betekent dat we vrijwilligers leren om de eigen ervaring ruimer te kaderen, bijvoorbeeld in contacten met lotgenoten en hulpverleners.

Stilaan groeit de belangstelling bij organisaties in de geestelijke gezondheidszorg om vrijwillige familie-ervaringsdeskundigen te betrekken bij de werking. Similes ondersteunt deze organisaties om een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Naastbetrokkenen die willen groeien in hun rol als familie-ervaringsdeskundige kunnen bij ons terecht voor vorming en ondersteuning.

Laat de stem van de familie klinken

De geestelijke gezondheidszorg is in volle ontwikkeling. Er zijn mooie initiatieven richting herstelondersteunende zorg, met aandacht voor de noden van cliënten en naastbetrokkenen. Maar over het algemeen hebben zorgverleners nog een lange weg te gaan om hun werking af te stemmen op de noden van gebruikers en hun omgeving.

Wil jij helpen om een familiebetrokken dienstverlening in je regio uit te bouwen? Neem je al deel aan een werkgroep of adviesraad in een voorziening, een gemeente of eerstelijnszone? Similes ondersteunt je graag in je engagement. We brengen geëngageerde naastbetrokkenen bijeen in regionale familiewerkgroepen. Via het delen van ervaringen groei je in je rol om je stem te laten klinken in de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg.

Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg: Psy107

In 2007 startte de federale overheid het project Psy 107, genoemd naar artikel 107 in de ziekenhuiswet. De inzet van Psy 107 is het ‘vermaatschappelijken’ of beter inbedden van zorg in het sociale weefsel van de samenleving.

Met dit doel voor ogen werden zorgnetwerken opgericht die de geestelijke gezondheidszorg regionaal organiseren en coördineren.

Vanuit Similes is een groep vrijwilligers actief als familievertegenwoordiger in deze regionale netwerken geestelijke gezondheid in Vlaanderen en Brussel. Zij vertegenwoordigen het familieperspectief aan de overlegtafels waar alle actoren uit het hulpverleningslandschap met mekaar in dialoog gaan.

Binnen Psy107 werken we nauw samen met de patiëntenverenigingen: UilenSpiegel & Psytoyens en met Similes Wallonië.

Samen maken we de familiereflex waar

Similes vzw is stichtend lid van het Vlaams Patiëntenplatform en van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid.

Het Familieplatform ondersteunt initiatieven die zich richten tot families van psychisch kwetsbare mensen en bevordert de familiereflex in het beleid van organisaties geestelijke gezondheidszorg.