PSY 107

Binnen ‘PSY 107’  werken zes organisaties (de helft Nederlandstalig, de helft Franstalig) nauw samen. Het betreft: 

  • 2 patiëntenverenigingen: Uilenspiegel & Psytoyens
  • 2 familieverenigingen: Similes Vlaanderen & Similes Wallonië
  • 2 wetenschappelijke partners: LUCAS KUL & AIGS

Deze organisaties zetten zich samen in om familieparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg vorm te geven. Dit gebeurt door familieleden een plaats te geven in de organisatie van de zorg en binnen het beleid.

Similes maakt actief werk van deze doelstelling door beleid en samenleving te sensibiliseren over de meerwaarde van familieparticipatie in zorg en welzijn. We staan ook in voor de opleiding en coaching van familie-ervaringsdeskundigen die helpen bij de uitbouw van nieuwe zorgnetwerken. 

Psy107

De meerwaarde van 'ervaringsdeskundigheid' van patiënten en hun omgeving

De ervaringsdeskundigheid van patiënten en familieleden wordt in de eerste plaats ingezet om bestaande zorgpraktijken herstelgericht uit te bouwen. ‘Herstel’ verwijst naar het proces dat psychisch kwetsbare mensen doorlopen om opnieuw een leven te kunnen leiden dat voldoening geeft. Dankzij de inbreng van ervaringsdeskundigen ontwikkelen professionele hulpverleners vaardigheden om patiënten en hun omgeving  te ondersteunen om eigen doelen na te streven.

Verder treden ervaringsdeskundigen ook zelf op als begeleider van patiënten en hun familie. Familie-ervaringsdeskundigen ondersteunen en versterken de familie zodat zij actief kunnen meewerken aan het herstelproces van hun familielid maar vaak ook om tot persoonlijk herstel te komen. 

Maak kennis met de familie-ervaringsdeskundigen van Similes

Familieleden weten uit eigen ervaring hoe het is om met een psychisch kwetsbaar familielid of met hulpverleners om te gaan. Wanneer ze persoonlijke ervaringen in een breder kader kunnen plaatsen, kan ervaringskennis uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid. Tijdens lotgenotencontact krijgen onze leden de kans om eigen ervaringen te toetsen aan die van anderen. Sommige leden beschouwen het als een grote meerwaarde om de inzichten die ze zo opdoen, in te zetten om andere mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun families te helpen. Aan de hand van zelfstudie, vorming en coaching groeien ze uit tot gewaardeerde ervaringsdeskundigen.

Aandachtspunten bij de hervorming van de zorg vanuit het participatieproject

De vraag naar ervaringsdeskundigen blijft intussen toenemen. Sommigen zijn zeer intensief en reeds zeer professioneel bezig (bijvoorbeeld in mobiele teams). Maar ze doen dit  binnen een vrijwilligersstatuut, en dat is op termijn onhoudbaar. Daarom pleit Similes voor een betere financiële ondersteuning van de patiënten- en familieorganisaties die zich inzetten om de ‘vermaatschappelijking van zorg’ mogelijk te maken. 

Getuigenismich3 Web
Het blijkt toch een heel verschil als iemand luistert en spreekt vanuit eigen ervaring als familielid.
Mich Jonckheere, familie-ervaringswerker
Verhalen van anderen helpen. Ontmoet lotgenoten