Similes steunt familie

Wiezorgtpraatmee2

Onze missie

Similes vzw verenigt families in Vlaanderen en Brussel waarin een jongere, ouder of partner worstelt met een psychische aandoening. In deze families staat het psychisch welzijn zwaar onder druk. Similes ondersteunt hen op het vlak van zorg, zelfzorg en netwerking en zet op tal van manieren in op het vergroten van hun draagkracht. Similes geeft deze families tevens een stem door binnen hulpverlening en samenleving te getuigen over de grenzen waar families op botsen. Zo bevordert Similes zowel het herstelproces van jongeren en volwassenen die kampen met een psychische kwetsbaarheid, als dat van hun naasten.

Onze visie

Het taboe voorbij
Ruim een kwart van alle mensen worstelt gedurende korte of langere tijd met zware psychische problemen zoals een bipolaire stoornis of een obsessief compulsieve stoornis, borderline, depressie, eetstoornissen, psychotische aandoeningen of verslaving. Geestelijke gezondheidsproblemen maken deel uit van het leven zoals het is. Voor velen is dit nog een ongemakkelijke waarheid. Similes gaat het gesprek over psychische aandoeningen aan en wijst waar nodig op mogelijkheden en verantwoordelijkheden tot inclusie.

Herstel ondersteunende zorg
Het aanbod aan hulp en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is onvoldoende ruim en vaak weinig aangepast aan specifieke noden. Similes promoot daarom de benadering van herstel ondersteunende zorg. In de geestelijke gezondheidszorg ontstaan er goede praktijken om met patiënten te verkennen hoe psychische kwetsbaarheid een plaats kan krijgen in het eigen levenstraject.

Hier dient nog meer op te worden ingezet. Ook binnen de ruime samenleving zijn inspanningen nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid betere kansen te bieden om zich te ontplooien.

Herstel voor families
Het psychisch lijden van jongeren en volwassenen treft ook hun naasten. De relatie met hun kwetsbare familielid verandert, ze kunnen met hun vragen moeilijk terecht bij hulpverleners, de balans tussen draagkracht en draaglast kan snel en soms onherroepelijk uit evenwicht raken. Similes vraagt aandacht voor de noden van families en ijvert ook voor hen op een positief perspectief op herstel. Mits de nodige ondersteuning, kan psychische kwetsbaarheid ook ingebed worden in het eigen levenstraject van ouders, partners, kinderen of andere naastbetrokkenen.

Het begrip familie staat voor onderlinge verbondenheid
Psychische aandoeningen beïnvloeden de relatie tussen mensen ingrijpend, vooral wanneer men mekaar nabij is. Similes ondersteunt alle mensen die lijden omdat een naaste psychisch kwetsbaar is. Wat ook de formele of informele band is tussen mensen, onderlinge verbondenheid maakt kwetsbaar en biedt tegelijk kansen. Vandaag bepalen mensen in toenemende mate zelf welk belang ze hechten aan de band met bloedverwanten, adoptieve of zelf gekozen relaties. Maar de mate waarin familiebanden bestaan of ontbreken, laat weinigen onberoerd. Als familievereniging onderzoekt Similes mogelijkheden om familiebanden positief te beleven, wat bijdraagt tot herstel.

Families maken deel uit van de triade
Families kunnen hun mogelijkheden enkel ten volle inzetten wanneer ze een betrokken partner zijn in de triade tussen mensen met een psychische aandoening, hun familie en de hulpverlening.

Families met mekaar verbinden
Similes richt zich tot alle betrokken families in Vlaanderen en Brussel. We doen dit met een zichtbare aanwezigheid in elk sociaal en gezondheidsnetwerk. In de verschillende regio’s voorzien we in een informatie- en vormingsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden van families.

Waar mogelijk helpen we lotgenotencontact uitbouwen. We ontwikkelen onze werking met aandacht voor de verschillende visies die leven rond geestelijke gezondheid. In onze superdiverse samenleving kijkt niet iedereen op dezelfde manier naar geestelijke gezondheidsproblemen en naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Similes biedt een veelzijdige kijk op noden en mogelijkheden, steeds met volwaardig burgerschap van patiënten en hun omgeving voor ogen.

Volwaardig burgerschap
Net als patiënten kiezen families er niet voor om psychische kwetsbaarheid zo’n grote plaats te geven in hun leven. Het overkomt hen maar hoeft hun identiteit niet te bepalen. Daarom zet Similes in op het bevorderen van de veerkracht van families. Similes stimuleert ook mogelijkheden om opgedane ervaringen als mantelzorger van mensen met een psychische kwetsbaarheid positief aan te wenden, bijvoorbeeld als vrijwilliger in onze vereniging of als ervaringsdeskundige binnen beleid en hulpverlening. Door zowel noden als opgedane ervaringen te (h)erkennen, kunnen mensen zich volop ontplooien in relatie tot de wereld rondom hen.

Een open familievereniging
Similes bevordert de maatschappelijke participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving. Als sociaal-culturele vereniging voor volwassenen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook volop op. Een gedreven en deskundig team spreekt leden en vrijwilligers aan om samen werk te maken van gedeelde doelstellingen. We richten ons proactief tot andere middenveldorganisaties en partners in de geestelijke gezondheidszorg om, ieder vanuit eigen sterktes en eigenheid, impact te creëren. We zetten onze schouders onder vernieuwende projecten, zoals het initiatief vrijwillige bewindvoering. Het psychisch welzijn van jongeren en volwassenen staat vandaag onder druk. We zetten ons samen met tal van mensen en organisaties in om psychisch welbevinden binnen ieders bereik te brengen.

Waarden

Onze waarden

In onze vereniging van en voor naasten en steeds met het belang voor ogen van de kwetsbare mensen waar we voor opkomen zijn we:

  • Solidair: We voelen ons onderling verbonden en steunen elkaar.
  • Verbindend: Samen bouwen we aan onze gemeenschap van gelijken waarin ieders stem bijdraagt tot een krachtig geheel.
  • Betrokken: We delen graag onze persoonlijke (levens)ervaring en expertise.
  • Empathisch: We hebben een groot inlevingsvermogen in de gevoelens en de gedachtewereld van anderen en tonen dat ook.
  • Respectvol: We erkennen de verschillen tussen mensen, zijn verdraagzaam en respecteren de mening en het engagement van de mensen waarvoor en waarmee we samenwerken.
  • Transparant: We werken in alle onafhankelijkheid aan onze missie en communiceren open over de manier waarop we middelen verzamelen en inzetten.