Over vrijwillige bewindvoering

Similes maakt werk van vrijwillige bewindvoering

Sommige mensen zijn niet in staat om zelf hun goederen te beheren en/of op te komen voor hun persoonlijke en/ of zakelijke belangen. Dit geldt soms ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze zijn aangewezen op de inzet van iemand anders. In een aantal gevallen stelt de vrederechter een bewindvoerder aan over de goederen en/of de persoon.

Deze bewindvoerder kan een familielid zijn, een advocaat of een vrijwillige bewindvoerder. Similes startte het initiatief van vrijwillige bewindvoering om tegemoet te komen aan de vraag van kwetsbare personen en hun gezin naar een beheer met bijzondere aandacht voor hun noden en behoeften. Similes biedt bewindvoeringen met voldoende ruimte voor overleg en inspraak.

Getuigenismich3

Een aanbod voor familie en hulpverlening

Similes wil geëngageerde en bekwame burgers een rol laten spelen in het leven van een persoon met een psychische kwetsbaarheid door het opnemen van een mandaat als bewindvoerder.

In dit mandaat staan deskundigheid en aandacht voor de beschermde persoon voorop. Van de bewindvoerders wordt verwacht dat zij tijd, inzet en bekwaamheid ter beschikking stellen van de noden van één of meerdere beschermde perso(o)n(en).

De meeste vrijwillige bewindvoerders bezitten een diploma hoger onderwijs van diverse types. Ze zijn actief (geweest) binnen diverse professionele contexten. Boekhouders, maatschappelijk werkers, gezondheidswerkers, verpleegkundigen, juristen, economen, bedrijfsleiders, bedienden... Het zijn maar enkele voorbeelden van de achtergrond van de aangestelde bewindvoerders. Vrijwillige bewindvoerders hebben één ding gemeen: ze willen een concreet, goed afgelijnd engagement opnemen voor een kwetsbare persoon. Ze nemen samen met de beschermde persoon oordeelkundig beslissingen om de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor een kwaliteitsvol leven.

Procedure

De juiste persoon op de juiste plaats

De vragen naar vrijwillige bewindvoering worden aan Similes gesteld door de betrokken personen zelf, hun gezin, vertrouwenspersoon of hulpverlener. Ook OCMW’s, politiediensten, ziekenfondsen en centra algemeen welzijnswerk spreken ons aan. In sommige gevallen vinden ook vrederechters de weg naar ons.

Similes brengt de kandidaat-bewindvoerder, die vermoedelijk het best aansluit bij de vraag, in contact met de te beschermen persoon en/of zijn/haar gezin en/ of hulpverlener. Verwachtingen worden uitgewisseld. Wanneer alle betrokkenen een goed gevoel hebben bij samenwerking, wordt een verzoekschrift opgesteld en bezorgd aan de vrederechter.

Elke bewindvoerder deskundig

De kandidaat-bewindvoerders worden door Similes opgeleid. Ze krijgen vorming over het wetgevend kader, boekhoudkundige handelingen, sociale uitkeringen, handicaps en ziektebeelden. Hierdoor zijn zij in staat om hun taak deskundig uit te voeren. Aan de opleiding worden ook selectie- en motivatiegesprekken gekoppeld. Ook na de aanstelling van de bewindvoerders wordt verder voorzien in permanente vorming en coaching. Daarnaast wordt, indien nodig, hulp geboden bij het opstellen van het begin-, jaar- en eindverslag en wordt er bemiddeld bij problemen in de uitoefening van de functie. De aangestelde bewindvoerders worden uitgenodigd voor bijscholing en intervisie, waarbij geanonimiseerde ervaringsuitwisseling een belangrijke plaats inneemt.

Elke bewindvoerder verzekerd

Elke bewindvoerder sluit verplicht aan bij een collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid, afgesloten door Similes, die in een dekking voorziet voor schade die het gevolg is van een beroepsfout.

Inspiratie

Similes bewaakt een aantal waarden, eigen aan onze organisatie: respect voor een maximale autonomie van de beschermde persoon, een goede communicatie en veelvuldig overleg, respect voor de leefwereld, vertrouwenspersoon en omgeving van de beschermde persoon, trouw aan het beroepsgeheim en correct ethisch en deskundig handelen.

Bewindvoerder worden

Similes is steeds op zoek naar geëngageerde burgers die als bewindvoerder willen bijdragen tot een goede begeleiding van psychisch kwetsbare mensen. Onze bewindvoerders hebben een diverse achtergrond. Sommigen onder hen zijn professioneel actief als o.a. boekhouder, maatschappelijk werker, gezondheidswerker, verpleegkundige, jurist, econoom, bedrijfsleider, bediende… Ze hebben één ding gemeen: ze willen een concreet, goed afgelijnd engagement van zakelijke aard opnemen voor een kwetsbare persoon, met de bedoeling diens middelen maximaal in te zetten voor een kwaliteitsvol leven.


Interesse?

Martine De Moor
Coördinator Initiatief vrijwillige bewindvoering
Initiatief vrijwillige bewindvoering Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen
martine.de.moor@similes.be
Tel 016 244 206