Wie zorgt, praat mee

Wiezorgtpraatmee

Similes komt op voor de gezins- en familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Wie zorg draagt voor iemand die psychisch kwetsbaar is, staat zelf ook voor een ingrijpend verwerkingsproces. Similes ondersteunt gezinnen met informatie en biedt hen de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten. Binnen hun eigen leefomgeving kunnen familieleden van psychisch kwetsbare mensen vaak niet rekenen op steun en begrip. 

Om die reden ijvert Similes voor een samenleving waarin alle vormen van isolement doorbroken worden. Similes vraagt meer mogelijkheden voor personen met psychische problemen en hun omgeving om deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. De geestelijke gezondheidszorg kan ook beter worden uitgebouwd: dicht bij de mensen, zonder wachtlijsten en gezinsvriendelijk. Similes ijvert voor meer inspraak en voor participatie door patiënten en door hun omgeving. Ook de stem van wie zorg draagt voor iemand anders moet aan bod komen. In het zorglandschap, en ruimer. 

Daarom roept Similes beleid en hulpverlening op om de rol van familie in de geestelijke gezondheid positief te waarderen. Familieleden kunnen alleen goed functioneren in hun persoonlijke en professionele leven wanneer ze erkend worden als een volwaardige partij in de relatie tussen patiënt en hulpverlening. 

PSY 107

Binnen de zorgsector is er een gunstige evolutie van ‘aanbodgestuurde’ naar ‘vraaggestuurde’ zorg. Uitgangspunt hierbij is dat de patiënt hoofdrolspeler is in zijn/haar herstelproces. De kwaliteit van leven staat centraal en zorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd in de eigen leefomgeving. Het spreekt voor zich dat de persoonlijke en sociale omgeving van de cliënt in beeld komt bij de organisatie van persoongerichte zorg. Familie en naastbetrokkenen worden noodzakelijke partners. Similes is dan ook nauw betrokken bij deze evolutie in zorg. Zo nemen we al jaren een trekkersrol op in ‘PSY 107’, het participatieproject waar de federale overheid in 2007 mee startte. 

Ik wil hier meer over weten

Familieplatform

Similes is erg actief binnen het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw. Dit is het kennis- en uitwisselingsplatform van verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief op vlak van geestelijke gezondheid. Het  platform stimuleert een evenwaardige en actieve deelname van familiebetrokkenen aan de vermaatschappelijking van zorg. Binnen het Familieplatform ontmoeten families, familieorganisaties, zorgverstrekkers en beleid mekaar om samen werk te maken van het familieperspectief in zorg.